Samtext Norway

Retningslinjer for underteksting

 

Arbeidsflyt

 • Skaff deg det materialet (videofil, manus etc.) du trenger til jobben.
 • Skaff deg nødvendig prosjektinformasjon, f. eks. om antall tegn per linje, og videofilinnstillinger.
 • Jobb deg gjennom filen.
  • Sjekk arbeidet (se Gjennomgang av eget arbeid, og Korrektur).
 • Last opp ferdig jobb i Samtext Vendor Portal.

 

Egennavn

 • Sjekk nøye, og gjerne flere ganger. Ta aldri for gitt at egennavnet er riktig skrevet.
 • I serier, dokumentar, film o. l.: Bruk navnene i starten for å få etablert de medvirkende, men dropp dem etter hvert hvis de gjentas hyppig.
 • Sørg for at navnevalg er konsekvent.

 

Eksponeringstid

 • Teksten må ligge lenge nok til at den kan leses, men ikke for lenge.
 • En tekstblokk skal ligge på skjermen i minst 1 sek 15 fps, men maks. 8 sek.
 • Teksteprogrammets lesehastighetsindikatorer er nyttig.

 

Engelsk

 • Teksting til engelsk.
  • Britisk engelsk. Oxford.
  • Helst 44, maks. 46 tegn per linje.
 • Internt dokument: “Samtext house style guide for British English”.

 

EZTitles

 • Sjekk at Project Settings stemmer med det aktuelle prosjektet.
 • Sett deg inn i funksjoner og snarveier.
 • Indikatorer for eksponeringstid.
 • Filer lagres automatisk som .ezt, men mest vanlig å eksportere ut som .srt eller .pac.

 

Forkortelser

 

Gjennomgang av eget arbeid

 • Se gjennom i teksteprogrammet.
 • Stavekontroll i teksteprogrammet og/eller Word.
 • Søk på doble mellomrom, samt mellomrom+avsnitt og avsnitt+mellomrom.
 • Les siste korrektur på papir.

 

Importere / eksportere filer i EZT

 • Importer videofil med riktige innstillinger, og lagre i en mappe det er lett å finne den igjen i.
 • Importer tekstefiler i .pac- eller .srt-format, helst .srt (uformatert).
 • Eksport: Velg riktig filformat (kundens preferanser).

 

Inndeling av tekstblokker

 • En tekstblokk skal bestå av én eller to linjer.
 • Ved sammenhengende dialog over flere blokker må dialogen deles der det er naturlig, språklig sett.
  • Se på tiden. Tekstblokkene bør ikke overstige 8 sek., men bør heller ikke bli for korte.
  • Del ved tegnsetting (vanligst: komma).
  • Unngå å dele opp midt i setninger.
  • Tenk lesbarhet og setningsanalyse.
 • Samtext bruker ikke bindestrek mellom tekstblokker med sammenhengende dialog, men kunden kan ønske det.
 • Dersom opplest tekst, sitater o. l. gjengis over flere blokker, skal hver tekstblokk ha anførselstegn ved start og slutt, som vanlig.

 

Inndeling av linjer inne i en tekstblokk

 • Oftest 42 tegn per linje (tpl) ved 16:9-format.
 • Hvis du har dialog fra to personer i samme tekstblokk, bruk bindestrek og gi hver person én linje.
 • Prøv å ha mest mulig sentrerte undertekster med overvekt av tekst på den nederste linjen.
 • Del linjene der det er naturlig språklig sett:
  • Etter komma eller før konjunksjoner.
  • Kan ofte lønne seg å dele opp så et verb står sist på øverste linje.
  • Prøv å få preposisjonen med på samme linje som ordet den hører til.
  • Del opp der setningen gir mening eller der man kunne satt inn et punktum.
  • Tenk lesbarhet og setningsanalyse.

 

Komprimering

 • Ta vekk unødvendige småord og stotring, alt som ikke er av betydning.
 • Publikummet er seere, ikke lesere.
 • Tekst skal komprimeres som en del av oversettelsen når kildespråket ikke er norsk.

 

Korrektur/QC av andres arbeid

 • Interne dokumenter:
  • «Retningslinjer for kvalitetssikring av ferdig undertekst».
  • «Sjekkliste for sluttkontroll på originaltekst».
 • .srt-format: Legg til et siste avsluttende avsnittstegn i Word før man lagrer endelig fil som .txt og eksporterer ut som .srt.
 • Siste korrektur leses alltid på papir.

 

Kursiv

 • Personer som ikke befinner seg i samme scene.
  • Personer i samme scene, men utenfor bildet, skal ikke kursiveres.
 • Brukes ved innslag av, men ikke ved overvekt av (ikke over 50 %):
  • voice-over / fortellerstemme
  • personer i et annet rom
  • maskinstemmer
  • telefonsvarer og telefonstemme
  • TV og radio.
 • Kan brukes til:
  • boktitler
  • titler på verk
  • fullstendige lovtitler
  • ord som skal utheves.
 • Utenlandske replikker som ikke er primærspråket, både direkte og oversatt.
  • F. eks. et spansk uttrykk i en engelskspråklig film.
 • Fjern mellomrom før kursivert ord eller setning, og legg det inntil forrige ord før du kursiverer.
 • Hvis det dukker opp ord eller setninger du normalt sett ville kursivert, i en blokk eller setning hvor teksten er kursivert, må du fjerne kursiv på det aktuelle ordet eller setningen.
  • Eksempel (fortellerstemme): Et av Kittelsens fremste verker heter Pesta i trappen.
 • Kursiv og tegn: Tegnet som avslutter setningen, skal ha samme stil som setningen, selv om tegnet står etter et kursivert ord.

 

Navngi tekstefiler

 • Bruk helst samme navn som videofil, pluss riktig endelse for målspråk og land:
  • Norsk bokmål: .nb_NO (norsk bokmål_NORGE)
  • Norsk nynorsk: .nn_NO
  • Britisk engelsk: .en_GB (engelsk_Great Britain)

 

Nulltekst

 • Valgfri start-tekstblokk som får nr. 0, og som kan fylles ut med informasjon, hvis ønskelig.
 • Fylles ut med: videofilnavn.språkkode_nasjonalitetskode, f.eks.: «Livestream webinar 3.nb_NO»
 • Varighet i EZT: fra én til åtte fps.
 • Ikke alltid man trenger å eksportere den ut.

 

Ordbøker

 

Plassering av tekst i bildet

 • Som regel sentrert/midtstilt.
 • Kunden kan be om venstrejustert.

 

Sang, dikt og rim

 • Sentrert/midtstilt, uten tegnsetting, men bruk stor forbokstav.
 • Ikke bindestrek mellom blokker.

 

Skriveregler

 

Tall

 • Hovedregel: Én t.o.m. tolv skrives med bokstaver, 13 – ∞ skrives i tallform.
 • Men: Dersom tallet er først i setningen, bør det helst skrives med bokstaver, med mindre det er oppramsing eller refererer til statistikk.
 • Omtrentlige tall: Bokstaver.
  • «Det var omtrent to tusen tilskuere.»
 • Runde tall og hele tiere: Bokstaver.
 • Sjekk rettskrivningsregler:
  • mål
  • mynt og vekt
  • tidsmarkering
  • viktige numre 
  • andre talluttrykk.

 

Tegnsetting

Vit hvor man finner de ulike tegnene i teksteprogrammet (EZTitles: symbols) og ha oversikt over ASCII-koder (særlig nyttig for anførselstegn og apostrof). Bruk Språkrådets sider.

 • Aksenter.
 • Anførselstegn. I teksting foretrekkes ″…″, ikke «…»:
  • sitater
  • direkte tale
  • titler (ikke artikler, noveller, dikt og sanger)
  • begreper
  • navn
  • enkle anførselstegn ved sitat eller tittel inne i direkte tale: ″Han likte ‘Game of Thrones’ best.″
 • Apostrof.
  • Regler for bruk følger skriveregler.
  • Markere genitiv ved ord på -s, -x,-z.
  • Kan bl.a. brukes for utelatte bokstaver: Moder’n.
 • Bindestrek: Brukes som replikkstrek i tekstblokkene. Samtext bruker IKKE bindestrek mellom sammenhengende tekstblokker.
 • Ellipse:
  • Mellomrom før ellipse for å markere avbrutt setning: ″Hva i alle …?″
  • Men når et ord ikke fullføres: ″Din forbanna tølp…!″
  • Utropstegn eller spørsmålstegn etter ellipse, ikke to prikker og så utropstegn eller spørsmålstegn.
  • Unngå å starte en setning med ″…″.
 • Kolon.
  • Stor forbokstav etter kolon dersom det kommer en fullstendig setning.
  • Liten bokstav hvis det ikke er en setning.
 • Komma. Lær deg kommareglene!
 • Parentes.
  • Kan brukes til å forklare/etablere begreper: «FPS (frames per second)».
  • Parentes og punktum: Punktum utenfor parentes hvis ( ) er en del av en hel setning. Punktum innenfor parentes dersom ( ) utgjør hele setningen.
 • Prosent.
  • Skriv «%» når du bruker tallform.
  • Skriv «prosent» når du skriver tall i bokstavform.
  • F. eks.: 5 %. Tjuetre prosent.
 • Skråstrek. Følg norske skriveregler.
  • Som divisjonstegn: Ikke mellomrom.
 • Tankestrek.

 

Tekst i bildet

 • Følgende oversettes fra kildespråket og tekstes dersom det ikke er samtidig som dialog:
  • kreditering
  • infotekst
  • overskrifter
  • tid og sted (hvis avvik fra norsk)
  • plakater.
 • Supring tekstes som regel ikke.
 • Teksting til engelsk: Ekstra viktig å få med tekst i bildet.

 

Tidskoding

 • Standardoppsett:
  • En tidskode (TC) i EZTitles består av TT:MM:SS:FF. Time, minutt, sekund, frames per second (fps).
  • De fleste videofiler starter på 00:00:00:00 (start-TC). Hvis videoen genererer en annen start-TC enn dette, må man enten sjekke om kunden ønsker at videofilen skal ha denne start-TC-en, eller om man skal sette start-TC på 00:00:00:00 i teksteprogrammet.
 • Enkel regel: Inn på dialog eller bildeskift, ut før bildeskift.
 • Innpunkt (når tekstblokken kommer inn i bildet):
  • Enten 1 frame før dialog, eller på nytt bilde etter bildeskift (hvis under 1 sekund etter bildeskift).
  • På bildeskift hvis dialog er under 7 frames før bildeskift.
 • Utpunkt (når tekstblokken forsvinner ut av bildet):
  • 1 sekund etter endt tale
  • eller 2 frames før neste tale/dialog/tekstblokk (ved sammenhengende tekstblokker)
  • 2 frames før bildeskift, eller 12 frames før bildeskift hvis tekstblokken blir for lang
  • på bildeskift hvis dialog er under 7 frames etter bildeskift, hvis ikke 1 sekund etter bildeskift.
 • Minimumsintervall: 2 frames.
  • Eksempel: Utpunkt er 00:05:10:05. Påfølgende innpunkt er da 00:05:10:07.
 • Min. intervall mellom to tekstblokker som IKKE henger sammen og ikke inngår i et bildeskift: 1 sekund.
 • La tekstblokkene henge sammen/etterfølge hverandre hvis det går mtp. tid.
 • Internt dokument: «Film – retningslinjer for tidskoding.»

 

Tips og triks

 • Husk å tenke på kildekritikk når du bruker kilder på nett! Man kan godt bruke Wikipedia, men sjekk gjerne flere kilder.
 • Hvis du sliter med å finne en oversettelse eller forklaringen på noe, og er usikker på om ditt funn er riktig selv om du har brukt lang tid: Kryssjekk funnet med flere kilder. Eksempler:
 • Lagre ofte!
  • Send lagret fil til deg selv på e-post, gjerne hver time, i tilfelle datakrasj.
  • Aktiver autolagring i teksteprogrammet (EZT: auto recovery).
 • Ta kontakt med en kollega dersom du står fast. Be om «lyttehjelp».
 • Spør en venn (hvis yrke tilfeldigvis er f.eks. lege, jurist, aksjeinvestor, bilmekaniker, pottemaker).
 • Marker det du er usikker på med @@. Eventuelt lag «comment» til QC-er og merk tekstblokken.
 • Ressurser i Samtexts interne fellesmappe.

 

Video

 • Format: Mest vanlig er 16:9, men sjekk detaljerte piksel-spesifikasjoner også for 16:9.
 • «Frames per second»:
  • Mest vanlig: 25 fps eller 30 fps.
  • Mulig helt opp til 60 fps.
  • Sjekk innstillinger videofil og sørg for at det er riktig i project settings.
 • Sjekk, last ned og bruk MediaInfo.
 • Sjekk om det er innbrent tidskoder i videoen.

 

Ymse

 • Humor:
  • Her SKAL poengene på skjermen idet de sies, og da først i tekstblokken eller i egen tekstblokk.
  • Prioriter poengene foran bildeskift og andre retningslinjer for å ikke ødelegge for det humoristiske poenget. Man skal ikke lese det ett sekund før det kommer.
 • Tenk på samme måte når det gjelder:
  • dommer som forkynnes
  • priser som deles ut
  • vinnere som kåres
  • eller andre «avsløringer».
 • Sensitive ord, begreper og banning:
  • Trå varsomt.
  • Ton ned språkbruken.
  • Bruk hvis det må til eller hører naturlig hjemme i sammenhengen.
Samtext logo
Samtext Norway AS
Grenseveien 97A
0663 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00