Samtext

Retningslinjer for teksting

Disse retningslinjene for teksting er ment for deg som utfører dette for Samtext. Men det store flertallet av punktene gjelder underteksting generelt, hva enten oppdragsgiveren er Samtext, NRK eller Netflix. Og de kan også være en rettesnor for filmprodusenter som skal sette ut jobben, eller som har tenkt å gjøre tekstingen selv.

 

Arbeidsflyt

 • Sjekk at du har mottatt alt materialet (videofil, manus etc.) du trenger til jobben.
 • Sjekk at du har mottatt nødvendig prosjektinformasjon, f.eks. antall tegn per linje og videofilinnstillinger.
  • Hvis det mangler noe og du ikke umiddelbart kan få det fra Samtext, åpne videofilen i MediaInfo for å finne det.
 • Jobb deg gjennom filen.
 • Korrekturles arbeidet før levering (iht. prosedyrene Gjennomgang av eget arbeid og Korrektur).
 • Last opp ferdig jobb i Samtext Vendor Portal.

 

Egennavn

 • Sjekk nøye, og gjerne flere ganger. Ta aldri for gitt at egennavnet er riktig skrevet.
 • I serier, dokumentar, film o. l.: Bruk navnene i starten for å få etablert de medvirkende, men dropp dem etter hvert hvis de gjentas hyppig.
 • Sørg for at navnevalg er konsekvent.

 

Eksponeringstid

 • Teksten må ligge lenge nok til at den kan leses, men ikke for lenge.
 • En tekstblokk skal ligge på skjermen i minst 1 sek 15 fps, men maks. 8 sek.
 • Teksteprogrammets lesehastighetsindikatorer er nyttig.

 

Engelsk

 • Teksting til engelsk.
  • Britisk engelsk. Oxford.
  • Helst 44, maks. 46 tegn per linje.
 • Internt dokument: «Samtext house style guide for British English».

 

EZTitles

 • Sjekk at Project Settings stemmer med det aktuelle prosjektet.
 • Sett deg inn i funksjoner og snarveier.
 • Indikatorer for eksponeringstid.
 • Filer lagres automatisk som .ezt, men mest vanlig å eksportere ut som .srt eller .pac.

 

Forkortelser

 

Gjennomgang av eget arbeid

 

Importere / eksportere filer i EZT

 • Importer videofil med riktige innstillinger, og lagre i en mappe det er lett å finne den igjen i.
 • Importer tekstefiler i .pac- eller .srt-format, helst .srt (uformatert).
 • Eksport: Velg riktig filformat (kundens preferanser).

 

Inndeling av tekstblokker

 • En tekstblokk skal bestå av én eller to linjer.
 • Ved sammenhengende dialog over flere blokker må dialogen deles der det er naturlig, språklig sett.
  • Se på tiden. Tekstblokkene bør ikke overstige 8 sek., men bør heller ikke bli for korte.
  • Del ved tegnsetting (vanligst: komma).
  • Unngå å dele opp midt i setninger.
  • Tenk lesbarhet og setningsanalyse.
 • Samtext bruker ikke bindestrek mellom tekstblokker med sammenhengende dialog, med mindre kunden ønsker det.
 • Dersom opplest tekst, sitater o. l. gjengis over flere blokker, skal hver tekstblokk ha anførselstegn ved start og slutt, som vanlig.

 

Inndeling av linjer inne i en tekstblokk

 • Oftest 42 tegn per linje (tpl) ved 16:9-format.
 • Hvis du har dialog fra to personer i samme tekstblokk, bruk bindestrek og gi hver person én linje.
 • Prøv å ha mest mulig sentrerte undertekster med overvekt av tekst på den nederste linjen.
 • Del linjene der det er naturlig språklig sett:
  • Etter komma eller før konjunksjoner.
  • Kan ofte lønne seg å dele opp så verbet står først på nederste linje.
  • Prøv å få preposisjonen med på samme linje som ordet den hører til.
  • Del opp der setningen gir mening eller der du kunne satt inn et punktum.
  • Tenk lesbarhet og setningsanalyse.

 

Komprimering

 • Ta vekk unødvendige småord og stotring, alt som ikke er av betydning.
 • Publikummet er seere, ikke lesere.
 • Tekst skal komprimeres som en del av oversettelsen når kildespråket ikke er norsk.

 

Korrektur/QC av andres arbeid

 • Samtext-dokumenter:
  • «Retningslinjer for kvalitetssikring av ferdig undertekst».
  • «Sjekkliste for sluttkontroll på originaltekst».
 • .srt-format: Legg til et siste avsluttende avsnittstegn i Word før du lagrer endelig fil som .txt og eksporterer ut som .srt.
 • Siste korrektur leses alltid på papir.

 

Kursiv

 • Personer som ikke befinner seg i samme scene.
  • Personer i samme scene, men utenfor bildet, skal ikke kursiveres.
 • Brukes ved innslag av, men ikke ved overvekt av (ikke over 50 %):
  • voice-over / fortellerstemme
  • personer i et annet rom
  • maskinstemmer
  • telefonsvarer og telefonstemme
  • TV og radio.
 • Kan brukes til:
  • boktitler
  • titler på verk
  • fullstendige lovtitler
  • ord som skal utheves.
 • Utenlandske replikker som ikke er primærspråket, både direkte og oversatt.
  • F. eks. et spansk uttrykk i en engelskspråklig film.
 • Fjern mellomrom før kursivert ord eller setning, og legg det inntil forrige ord før du kursiverer.
 • Hvis det dukker opp ord eller setninger du normalt sett ville kursivert, i en blokk eller setning hvor teksten er kursivert, må du fjerne kursiv på det aktuelle ordet eller setningen.
  • Eksempel (fortellerstemme): Et av Kittelsens fremste verker heter Pesta i trappen.
 • Kursiv og tegn: Tegnet som avslutter setningen, skal ha samme stil som setningen, selv om tegnet står etter et kursivert ord.

 

Navngi tekstefiler

 • Bruk samme navn som videofilen, pluss riktig endelse for målspråk og land:
  • Norsk bokmål: .nb_NO (norsk bokmål_NOrge)
  • Norsk nynorsk: .nn_NO
  • Britisk engelsk: .en_GB (engelsk_Great Britain)

 

Nulltekst

 • Valgfri start-tekstblokk som får nr. 0, og som kan fylles ut med informasjon, hvis ønskelig.
 • Fylles ut med: videofilnavn.språkkode_nasjonalitetskode, f.eks.: «Livestream webinar 3.nb_NO»
 • Varighet i EZT: fra én til åtte fps.
 • Ikke alltid du trenger å eksportere den ut.

 

Ordbøker

 

Plassering av tekst i bildet

 • Som regel sentrert/midtstilt.
 • Kunden kan be om venstrejustert.

 

Sang, dikt og rim

 • Sentrert/midtstilt, uten tegnsetting, men bruk stor forbokstav.
 • Ikke bindestrek mellom blokker.

 

Skriveregler

 

Tall

 • Hovedregel: Én t.o.m. tolv skrives med bokstaver, 13 – ∞ skrives i tallform.
 • Men: Dersom tallet er først i setningen, bør det helst skrives med bokstaver, med mindre det er oppramsing eller refererer til statistikk.
 • Omtrentlige tall: Bokstaver.
  • «Det var omtrent to tusen tilskuere.»
 • Runde tall og hele tiere: Bokstaver.
 • Sjekk rettskrivningsregler:
  • mål
  • mynt og vekt
  • tidsmarkering
  • viktige numre 
  • andre talluttrykk.

 

Tegnsetting

Vit hvor du finner de ulike tegnene i teksteprogrammet (EZTitles: symbols) og ha oversikt over ASCII-koder (særlig nyttig for anførselstegn og apostrof). Bruk Språkrådets sider.

 • Aksenter.
 • Anførselstegn. I teksting på norsk foretrekkes ”…” (rette anførselstegn), ikke «…»:
  • sitater
  • direkte tale
  • titler (ikke artikler, noveller, dikt og sanger)
  • begreper
  • navn
  • enkle anførselstegn ved sitat eller tittel inne i direkte tale: ”Han likte ‘Game of Thrones’ best.”
 • Apostrof.
  • Regler for bruk følger skriveregler.
  • Markere genitiv ved ord på -s, -x,-z.
  • Kan bl.a. brukes for utelatte bokstaver: Moder’n.
 • Bindestrek: Brukes som replikkstrek i tekstblokkene. Samtext bruker ikke fortsettelsstrek (bindestrek mellom sammenhengende tekstblokker) ved teknisk teksting eller teksting av videoer for næringslivet, men følger NRKs regler for bruk av fortsettelsesstrek når det tekstes TV og drama, o.l.
 • Ellipse:
  • Mellomrom før ellipse for å markere avbrutt setning: Hva i alle …?
  • Men når et ord ikke fullføres: Din forbanna tølp…!
  • Utropstegn eller spørsmålstegn etter ellipse, ikke to prikker og så utropstegn eller spørsmålstegn.
  • Unngå å starte en setning med .
 • Kolon.
  • Stor forbokstav etter kolon dersom det kommer en fullstendig setning.
  • Liten bokstav hvis det ikke er en setning.
 • Komma. Lær deg kommareglene!
 • Parentes.
  • Kan brukes til å forklare/etablere begreper: FPS (frames per second).
  • Parentes og punktum: Punktum utenfor parentes hvis ( ) er en del av en hel setning. Punktum innenfor parentes dersom ( ) utgjør hele setningen.
 • Prosent.
  • Skriv % når du bruker tallform.
  • Skriv prosent når du skriver tall i bokstavform.
  • F. eks.: 5 %. Tjuetre prosent.
 • Skråstrek. Følg norske skriveregler.
  • Som divisjonstegn: Ikke mellomrom.
 • Tankestrek. Bruk av tankestrek skal følge skriveregler for tegn.
  • Tid og rom (avstand / fra … til)
   • Klokkeslett: 15–16-tiden.
   • Dato: 10. august–17. mai.
   • Årstall: 1940–1945.
   • Andre talluttrykk (også tall skrevet med bokstaver): tjue–tretti personer. Kapittel 4–7. 
   • Tidsrom: tirsdag–torsdag.
   • Geografisk avstand: Kystriksveien Steinkjer–Bodø.
  • For å vise forhold (erstatte «mellom» og «og»): forholdet Russland–Ukraina.
  • Øvrig bruk:
   • Minustegn i regnestykker: 8–3=5
   • Foran tall for å vise at dette er negativt.
   • Erstatte 00 etter kronebeløp: 450,–

Pass på riktig bruk av mellomrom / ikke mellomrom før og etter tankestrek.

 

Tekst i bildet

Følgende oversettes fra kildespråket og tekstes dersom det ikke er samtidig som dialog:

 • Infotekst.
 • Overskrifter.
 • Tid og sted (hvis avvik fra norsk).
 • Plakater.
 • Supring tekstes som regel ikke.
 • Teksting til engelsk: Ekstra viktig å få med tekst i bildet.

 

Tidskoding

 • Standardoppsett:
  • En tidskode (TC) i EZTitles består av TT:MM:SS:FF. Time, minutt, sekund, frames per second (fps).
  • De fleste videofiler starter på 00:00:00:00 (start-TC). Hvis videoen genererer en annen start-TC enn dette, må du enten sjekke om oppdragsgiveren ønsker at videofilen skal ha denne start-TC-en, eller om du skal sette start-TC på 00:00:00:00 i teksteprogrammet.
 • Hovedregel: Inn på dialog/lyd, ut på bildeskift.
 • Innpunkt (når tekstblokken kommer inn i bildet):
  • Inn på dialog/lyd.
  • På bildeskift hvis neste dialog starter under 1 sekund etter bildeskift.
 • Utpunkt (når tekstblokken forsvinner ut av bildet):
  • 2 frames før bildeskift
  • eller 2 frames før neste dialog/tekstblokk (ved sammenhengende tekstblokker)
  • eller 1 sekund etter endt dialog.
 • Minimumsintervall: 2 frames.
  • Eksempel: Utpunkt er 00:05:10:05. Påfølgende innpunkt er da 00:05:10:07.
 • Min. intervall mellom to tekstblokker som IKKE henger sammen og ikke inngår i et bildeskift: 1 sekund.
 • La tekstblokkene henge sammen/etterfølge hverandre hvis det går mtp. tid.
 • Internt dokument: «Film – retningslinjer for tidskoding.»

 

Tips og triks

 • Husk å tenke på kildekritikk når du bruker kilder på nett! Du kan godt bruke Wikipedia, men sjekk gjerne flere kilder.
 • Hvis du sliter med å finne en oversettelse eller forklaringen på noe, og er usikker på om ditt funn er riktig selv om du har brukt lang tid: Kryssjekk funnet med flere kilder. Eksempler:
 • Lagre ofte!
  • Send lagret fil til deg selv på e-post, gjerne hver time, i tilfelle datakrasj.
  • Aktiver autolagring i teksteprogrammet (EZT: auto recovery).
 • Ta kontakt med en kollega dersom du står fast. Be om «lyttehjelp».
 • Spør en venn (hvis yrke tilfeldigvis er f.eks. lege, jurist, aksjeinvestor, bilmekaniker, pottemaker).
 • Marker det du er usikker på med @@. Eventuelt lag «comment» til QC-er og merk tekstblokken.
 • Ressurser i Samtexts interne fellesmappe.

 

Video

 • Format: Mest vanlig er 16:9, men sjekk detaljerte piksel-spesifikasjoner også for 16:9.
 • «Frames per second»:
  • Mest vanlig: 25 fps eller 30 fps.
  • Mulig helt opp til 60 fps.
  • Sjekk innstillinger videofil og sørg for at det er riktig i project settings.
 • Sjekk, last ned og bruk MediaInfo.
 • Sjekk om det er innbrent tidskoder i videoen.

 

Ymse

 • Humor:
  • Her SKAL poengene på skjermen idet de sies, og da først i tekstblokken eller i egen tekstblokk.
  • Prioriter poengene foran bildeskift og andre retningslinjer for å ikke ødelegge for det humoristiske poenget. Publikum skal ikke lese det ett sekund før det kommer.
 • Tenk på samme måte når det gjelder:
  • dommer som forkynnes
  • priser som deles ut
  • vinnere som kåres
  • eller andre «avsløringer».
 • Sensitive ord, begreper og banning:
  • Trå varsomt.
  • Ton ned språkbruken.
  • Bruk hvis det må til eller hører naturlig hjemme i sammenhengen.

 

Illustrasjon til Samtexts retningslinjer for teksting - eller underteksting om du vil.

Her traff teksteren kanskje ikke helt speakeren på hodet.

Samtext logo
Samtext Norway AS
Brynsveien 5
0667 Oslo
Tlf.: 22 80 52 00